Poradnia leczenia stopy końsko — szpotawej metodą Ponsetiego Wrocław 

Porad­nię prowadzi dr Joan­na Kraśny - ortope­da dziecię­cy

W Cen­trum Medy­cznym Equi­se­tum jest możli­wość przeprowadzenia zabiegów teno­tomii ścięgna Achille­sa w znieczu­le­niu ogól­nym, pod opieką wyk­wal­i­fikowanego zespołu anestezjo­log­icznego (spec­jal­ista anestezjolog wraz z pielęg­niarką anestezjo­log­iczną). Zabieg w znieczu­le­niu ogól­nym trwa około 20–30 min­ut. Znieczu­le­nie prowad­zone jest metodą wziewną. Jest przeprowad­zone w sposób maksy­mal­nie atrau­maty­czny dla dziec­ka, które zasyp­ia i budzi się na rękach rodz­i­ca. Po zabiegu dziecko wraz z rodz­icem pozosta­ją popieką zespołu anestezjo­log­icznego na sali obserwa­cyjnej przez kil­ka godzin, a po okre­sie obserwacji wraca do domu. Przed każdym zabiegiem w znieczu­le­niu ogól­nym, lekarz spec­jal­ista anestezjolog przeprowadza z rodz­icem wywiad i kwal­i­fikację dziec­ka do znieczu­le­nia (najczęś­ciej w formie tele­fon­icznej).

Kil­ka słów o lecze­niu (źródło ponseti.pl):

Meto­da Pon­setiego w swoich pod­sta­wowych założe­ni­ach jest pros­ta. I to właśnie jej pros­to­ta pozwala na właś­ci­we jej zas­tosowanie. Pomi­mo tego, że medy­cy­na idzie do przo­du, co jest pożą­dane, to cza­sem koniecznym jest zatrzy­manie się i powrót do źródeł bez wprowadza­nia mody­fikacji, których wynikiem jest niepoprawne lecze­nie. Ponieważ sama w sobie meto­da jest pros­ta, w pułap­kę trak­towa­nia jej po macosze­mu wpa­da bard­zo wielu lekarzy, uważa­jąc, że potrafią ją przeprowadz­ić poprawnie, że „prze­cież to nie jest trudne”. Jed­nak ilość dzieci lec­zonych źle jest bard­zo wyso­ka na całym świecie. Dlaczego? Wiele niepotrzeb­nych kom­bi­nacji jakie są stosowane w tej metodzie spraw­ia, że meto­da w oczach wielu spec­jal­istów sta­je się prostac­ka i banal­na, co przekła­da się na marne efek­ty leczenia, niekiedy wręcz odwrotne od zamier­zonych. Wielu lekarzy twierdzi, że sto­su­je metodę Pon­setiego, pod­czas gdy jest to autors­ka meto­da danego lekarza lub meto­da, która stosowana była przed metodą Pon­setiego – podob­na nieco w pier­wszym etapie leczenia. O poprawnoś­ci stosowa­nia metody Pon­setiego decy­du­ją bard­zo sub­telne różnice i niuanse, które mają wpływ na całość leczenia dziec­ka. Wzię­cie ich pod uwagę pod­czas leczenia pokazu­je, że choć meto­da Pon­setiego wyda­je się pros­ta, w rzeczy­wis­toś­ci taką nie jest.

Aby dowiedzieć się więcej o lecze­niu stopy końsko — szpotawej metodą Pon­setiego zaprasza­my na stronę Fun­dacji im. Ignacego Pon­setiego