Uzyskaj recep­tę na stale zaży­wane leki bez potrze­by przy­chodzenia do przy­chod­ni!

W Cen­trum Medy­cznym Equi­se­tum zapew­ni­amy naszym pac­jen­tom możli­wość uzyska­nia e-recep­ty na stale zaży­wane leki w celu podtrzy­ma­nia ciągłoś­ci ter­apii. Doty­czy to leków zle­conych przez lekarzy Cen­trum Medy­cznego Equi­se­tum pod­czas kon­sul­tacji w naszej placów­ce.

W sytu­acji gdy kończą się Państ­wa stale zaży­wane lekarst­wa, prosimy o kon­takt do rejes­tracji tele­fon: +48717776777. Zostaną Państ­wo zare­je­strowani na telewiz­ytę recep­tur­ową, pod­czas rejes­tracji proszę podać nazwy leków które się Państ­wu kończą. Następ­nie prosimy opłacić usługę wpła­ca­jąc 100 zł na kon­to nr: 56 1910 1048 2415 0002 3153 0001 Ist­nieje także możli­wość zapłace­nia za usługę poda­jąc kod BLIK przez tele­fon pod­czas rejes­tracji. Po zak­się­gowa­niu opłaty zostanie Państ­wu wys­taw­iona e-recep­ta, a numer PIN do tej recep­ty zostanie Państ­wu dostar­c­zony przez SMS.

Alter­naty­wnie moż­na również zamówić e-recep­tę przez email: info@equisetum.pl w którym prosimy podać nazwy leków które się Państ­wu kończą. Po zak­się­gowa­niu opłaty zostanie Państ­wu wys­taw­iona e-recep­ta, a numer PIN do tej recep­ty zostanie Państ­wu dostar­c­zony przez SMS.

Pac­jen­ci posi­ada­ją­cy paki­ety medy­czne naszych part­nerów mają możli­wość uzyska­nia e-recep­ty bezpłat­nie, w ramach posi­adanego wari­antu paki­etu ubez­pieczeniowego.

W oby­d­wu wari­antach zamówienia e-recep­ty drogą telewiz­y­ty proszę być również gotowym na kon­takt tele­fon­iczny od lekarza przedłuża­jącego recep­tę, celem wery­fikacji stanu zdrowia i zasad­noś­ci wys­taw­ienia recep­ty. W więk­szoś­ci przy­pad­ków nie jest to jed­nak konieczne.