Poradnia kardiochirurgiczna Wrocław:

Dr n. med. Marek Mak — kliknij by dowiedzieć się więcej!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kar­diochirurg to spec­jal­ista zaj­mu­ją­cy się chirur­gicznym lecze­niem chorób ser­ca i naczyń krwionośnych. Jego pra­ca pole­ga na wykony­wa­niu zabiegów, takich jak by-passy, przeszczep ser­ca, korekc­ja wady ser­ca lub zastawek ser­ca.

Kar­diochirurg musi posi­adać nie tylko umiejęt­noś­ci chirur­giczne, ale także wiedzę na tem­at anatomii, fizjologii i patologii ser­ca i naczyń krwionośnych. Musi także być w stanie szy­bko i skutecznie pode­j­mować decyz­je i dzi­ałać pod­czas zabiegów, zwłaszcza w sytu­ac­jach awaryjnych.

Pra­ca kar­diochirur­ga jest bard­zo odpowiedzial­na i wyma­ga­ją­ca, ponieważ jego decyz­je i dzi­ała­nia bezpośred­nio wpły­wa­ją na zdrowie i życie pac­jen­ta. Kar­diochirurg musi być w stanie zachować zim­ną krew w trud­nych sytu­ac­jach i być gotów do ciągłego roz­wo­ju i uczenia się nowych tech­nik i pro­ce­dur.

Pra­ca kar­diochirur­ga jest jed­nym z najbardziej wyma­ga­ją­cych i odpowiedzial­nych zawodów w medy­cynie. Kar­diochirur­dzy muszą posi­adać wiedzę, umiejęt­noś­ci i doświad­cze­nie niezbędne do wykony­wa­nia zabiegów ser­cowych i ratowa­nia życia pac­jen­tów.