Poradnia angiologiczna Wrocław:

dr Jarosław Nowak — kliknij by dowiedzieć się więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz angi­olog to spec­jal­ista medy­cyny, który zaj­mu­je się diag­no­zowaniem, lecze­niem i zapo­b­ie­ganiem chorób naczyń krwionośnych, w tym tęt­nic, żył i lim­faty­cznych. Naczy­nia krwionośne pełnią kluc­zową rolę w trans­porcie krwi i skład­ników odży­w­czych do różnych tkanek i narządów w orga­nizmie.

Główne zagad­nienia i choro­by, który­mi zaj­mu­je się lekarz angi­olog, to między inny­mi:

 1. Choro­by tęt­nic:
  • Miażdży­ca (nawraca­jące skrzepliny w tęt­ni­cach).
  • Zakrzepi­ca tęt­nic (tęt­ni­ak, tęt­ni­ak aorty).
  • Choro­by naczyń obwodowych (np. chro­manie przes­tankowe).
 2. Choro­by żył:
  • Zakrzepi­ca żył (np. zakrzepi­ca żył głębo­kich).
  • Żyla­ki (posz­er­zone i defor­mowane żyły).
  • Zakrzepowe zapale­nie żył.
 3. Choro­by lim­faty­czne:
  • Limfede­ma (nad­mierne gro­madze­nie się płynu lim­faty­cznego w tkankach).
 4. Diag­nos­ty­ka naczyń krwionośnych:
  • Angiografia (obra­zowanie naczyń krwionośnych za pomocą środ­ka kon­trastowego i promieni rentgenows­kich lub innych tech­nik obra­zowa­nia).
 5. Lecze­nie naczyń krwionośnych:
  • Ter­apia far­mako­log­icz­na (np. leki prze­ci­wza­krzepowe, leki obniża­jące ciśnie­nie krwi).
  • Pro­ce­dury zabiegowe (np. angio­plas­ty­ka, wszczepi­anie sten­tów).
  • Skleroter­apia (lecze­nie żylaków przez wstrzyki­wanie sub­stancji sklerotyzu­ją­cych do żył).
  • Chirur­giczne lecze­nie tęt­ni­aków i innych poważnych chorób naczyń.

Lekarz angi­olog może również współpra­cow­ać z inny­mi spec­jal­is­ta­mi, taki­mi jak kar­di­olog, chirurg naczyniowy czy der­ma­tolog, aby zapewnić kom­plek­sową opiekę pac­jen­tom z choroba­mi naczyniowy­mi. Wczes­na diag­noza i lecze­nie prob­lemów naczyniowych mogą pomóc w uniknię­ciu poważnych powikłań i popraw­ić jakość życia pac­jen­ta.