Wideodermatoskopia Wrocław

Wideo­der­matoskopia jest spec­jal­isty­cznym badaniem diag­nos­ty­cznym zmi­an skórnych. Badanie przeprowadza się przy uży­ciu nowoczes­nej kamery, która umożli­wia obra­zowanie zmi­an skórnych w znacznym pow­ięk­sze­niu, w jakoś­ci HD. Obrazy uzyskane w trak­cie bada­nia są archi­wiz­owane z uwzględ­nie­niem lokaliza­cji na ciele pac­jen­ta, co umożli­wia oce­nie­nie ewen­tu­al­nej pro­gresji w zakre­sie wielkoś­ci, ksz­tał­tu czy bar­wy obser­wowanej zmi­any pod­czas kole­jnych wiz­yt kon­trol­nych. Celem bada­nia jest wyk­lucze­nie, bądź jak najszyb­sze wykrycie zmi­an nowot­worowych, zwłaszcza czer­ni­a­ka złośli­wego. W przy­pad­ku pode­jrzenia zmi­any skórnej o zmi­anę nowot­worową, zosta­je ona zak­wal­i­fikowana do wycię­cia chirur­gicznego z odpowied­nim mar­gin­e­sem zdrowej tkan­ki, a następ­nie wysłana na badanie histopa­to­log­iczne, dające ostate­czne potwierdze­nie rozpoz­na­nia. 

Zaprasza­my państ­wa na badanie znamion, bro­dawek, pieprzyków i innych niepoko­ją­cych zmi­an na skórze, zwłaszcza takich, które:

  • mają niereg­u­larne ksz­tał­ty
  • są niejed­norod­nego koloru
  • pow­ięk­sza­ją się w cza­sie
  • mają powyżej 5mm śred­ni­cy

W Cen­trum Medy­cznym Equi­se­tum dys­ponu­je­my najwyższej klasy kamerą do wideo­der­matoskopii Medicam 800HD firmy FotoFind­er.

 

 

Badanie wideodermatoskopowe są przeprowadzane przez dr Igę Skrzypczyńską, onkologa radioterapeutę.