1. Infor­ma­c­je ogólne: Admin­is­tra­torem danych osobowych dla por­talu equisetum.pl oraz Cen­trum Medy­cznego Equi­se­tum jest EQS sp. z o.o. z siedz­ibą we Wrocław­iu 53–407, przy uli­cy Bernar­da Pret­ficza 40e/5c, wpisana do rejestru przed­siębior­ców Kra­jowego Rejestru Sądowego prowad­zonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław­ia-Fab­rycznej, VI Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000673255, NIP 8943102698, REGON 367046839, prowadzą­ca zakład leczniczy „Cen­trum Medy­czne Equi­se­tum” we Wrocław­iu, 53–033, przy ul. Zwycięskiej 14ca/b, wpisany pod numerem księ­gi reje­strowej 000000192186 do rejestru pod­miotów wykonu­ją­cych dzi­ałal­ność leczniczą prowad­zonego przez Woje­w­odę Dol­nośląskiego. Kon­takt z inspek­torem ochrony danych: info@equisetum.pl
  2. Ciastecz­ka Cookies:Administrator por­talu wyko­rzys­tu­je pli­ki cook­ies. Pli­ki cook­ies, czyli ciastecz­ka, to pli­ki tek­stowe zapisy­wane w pamię­ci (np. dysku twardym) urządzenia użytkown­i­ka koń­cowego. Pli­ki te służą do rozpoz­nawa­nia, zapamię­ty­wa­nia fak­tu odwiedzin por­talu, do celów statysty­cznych (w por­talu dzi­ała pro­gram Google Ana­lyt­ics) oraz do tech­nicznego zapewnienia poprawnoś­ci dzi­ała­nia Por­talu. Użytkown­i­cy urządzeń koń­cowych mogą zablokować możli­wość ich zapisy­wa­nia na użytkowanym przez siebie sprzę­cie. W tym celu należy w przeglą­darce inter­ne­towej wyłączyć opcję pobiera­nia i prze­chowywa­nia plików typu cook­ies, przy czym wyłącze­nie obsłu­gi plików cook­ies może uniemożli­wić korzys­tanie z niek­tórych funkcji Por­talu. Pli­ki cook­ies nie powodu­ją zmi­an kon­fig­u­ra­cyjnych w urządze­niu użytkown­i­ka koń­cowego, ani w opro­gramowa­niu zain­stalowanym w tym urządze­niu.
  3. Rez­erwac­ja ter­minu wiz­y­ty: Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z real­iza­cją rez­erwacji ter­minu wiz­y­ty oso­biś­cie, tele­fon­icznie oraz poprzez kanały komu­nikacji inter­ne­towej (rejes­trac­ja on-line, email). Pod­stawą prawną przetwarza­nia danych osobowych jest zarządzanie usługa­mi opie­ki zdrowot­nej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbęd­ny dla real­iza­cji celu, o którym mowa powyżej, o ile wcześniej nie zostanie przez Panią/Pana zgłos­zony skuteczny sprze­ciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu doko­na­nia rez­erwacji ter­minu wiz­y­ty. W zakre­sie wynika­ją­cym z przepisów prawa, przysługu­je Pani/Panu pra­wo do dostępu do Pani/Pana danych oraz ich spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia, pra­wo wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia, pra­wo do przenoszenia danych oraz pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego — Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych.
  4. Doku­men­tac­ja medy­cz­na: Admin­is­tra­tor danych osobowych przetwarza dane osobowe w związku z praw­idłowym tworze­niem doku­men­tacji medy­cznej, w myśl obow­iązu­ją­cych przepisów prawa, a zwłaszcza Ustawy o prawach pac­jen­ta i Rzeczniku Praw Pac­jen­ta z dnia 6 listopa­da 2008 r.