Poradnia ortopedyczna dla dzieci Wrocław:

Dr Joan­na Kraśny — kliknij by dowiedzieć się więcej!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortope­da to lekarz spec­jal­izu­ją­cy się w lecze­niu chorób i urazów doty­czą­cych układu ruchu, takich jak stawy, koś­ci, mięśnie i więzadła. Ortope­da jest odpowiedzial­ny za diag­no­zowanie, lecze­nie i zapo­b­ie­ganie tym prob­le­mom, aby pac­jen­ci mogli powró­cić do pełnej sprawnoś­ci.

Pra­ca ortope­dy pole­ga na przeprowadza­niu dokład­nych badań i diag­noz, aby określić źródło prob­le­mu i zapro­ponować odpowied­nie lecze­nie. Ortope­da może wykon­ać bada­nia, takie jak rentge­ny, MRI i CT, aby uzyskać jak najwięcej infor­ma­cji o stanie pac­jen­ta. Następ­nie ortope­da opra­cowu­je indy­wid­u­al­ny plan leczenia, który może zaw­ier­ać zabie­gi chirur­giczne, ter­apię fizy­czną, ćwiczenia i zas­trzy­ki.

Ortope­da musi być dobrze wyk­sz­tał­cony i posi­adać sze­roką wiedzę na tem­at anatomii i fizjologii ludzkiego ciała, aby móc praw­idłowo diag­no­zować i leczyć pac­jen­tów. Musi również posi­adać umiejęt­ność komu­nikacji i empatii, aby móc współpra­cow­ać z pac­jen­ta­mi i ich rodz­i­na­mi i poma­gać im przez pro­ces leczenia.

Pra­ca ortope­dy jest wyma­ga­ją­ca, ale również bard­zo satys­fakcjonu­ją­ca. Ortope­da może poma­gać pac­jen­tom powró­cić do pełnej sprawnoś­ci i umożli­wić im ciesze­nie się każdym dniem bez bólu i ograniczeń ruchomoś­ci.