Cen­trum Medy­czne Equi­se­tum zaprasza do współpra­cy lekarzy wszys­t­kich spec­jal­noś­ci.

W częś­ci kon­sul­ta­cyjnej ofer­u­je­my do Państ­wa dys­pozy­cji nowoczesne, kli­maty­zowane i w pełni skom­put­ery­zowane gabi­ne­ty kon­sul­ta­cyjne:

 • 2 gabi­ne­ty ogólne:
 • gabi­net gineko­log­iczny z toaletą, elek­trycznie sterowanym fotelem badań, aparatem USG GE Volu­son P6 z kom­pletem głow­ic (TV, con­vex, lin­iowa, 3d/4D) oraz TV podglą­dowym dla pac­jen­t­ki:
 • gabi­net USG wyposażony w aparat USG GE Vivis S5 z kom­pletem głow­ic (sek­torowa, con­vex, lin­iowa) oraz balkonik do badań dopplerows­kich:
 • gabi­net zabiegowy

W częś­ci zabiegowej ofer­u­je­my:

 • salę diag­nos­ty­czno — zabiegową wyposażoną w stół oper­a­cyjny oraz bez­cieniową, ledową lam­pę sufi­tową:
 • salę wypoczynkową wyposażoną w 2 wysok­iej jakoś­ci elek­trycznie sterowane fotele wypoczynkowe:
 • pomieszcze­nie przy­go­towaw­cze z myjnią i steryl­iza­tornią.
 • niezbędne pomieszczenia i zaplecze soc­jalne.

Cen­trum Medy­czne Eqiuse­tum jest w całoś­ci zin­for­maty­zowane w opar­ciu o środowisko opro­gramowa­nia KSPL firmy KAMSOFT, pozwala­jące na pełną koor­dy­nację pro­ce­su rejes­tracji i kon­sul­tacji. Sys­tem ten pozwala na gen­erowanie druków recept i innych doku­men­tów w sposób niezwyk­le prosty i przys­tęp­ny. Ofer­u­je­my także dostęp do aktu­al­nych baz leków, refun­dacji, ewuś itp. Dzię­ki nowoczes­nym rozwiązan­iom infor­maty­cznym wiz­y­ta lekars­ka od strony admin­is­tra­cyjnej jest bard­zo ułatwiona i nie zabiera cen­nego cza­su.

Pra­ca rejes­tracji opiera się na stałym i kom­pe­tent­nym zes­pole rejes­tra­torek obsługu­ją­cych rejes­trac­je tele­fon­iczne i inter­ne­towe a także wszys­tkie kwest­ie rozliczeń i płat­noś­ci.

Cen­trum Medy­czn Equi­se­tum posi­a­da również umowy part­ner­skie z wielo­ma ubez­pieczy­ciela­mi:

 • Allianz
 • Com­pen­sa
 • Inter
 • Saltus
 • PZU Zdrowie
 • Medicov­er
 • TU Zdrowie
 • LUX Med

W ramach współpra­cy zapew­ni­amy prowadze­nie rejes­tracji tele­fon­icznej i inter­ne­towej, infor­ma­c­je o lekarzu na stron­ie inter­ne­towej oraz dzi­ała­nia pro­mo­cyjne.

Zain­tere­sowanych współpracą lekarzy zaprasza­my do kon­tak­tu tele­fon­icznego tel 71 7776777 lub email: info@equisetum.pl