Dr Mar­ty­na Urban–Mocek – endokrynolog Wrocław

 

 

Jest absol­wen­tką wrocławskiej Akademii Medy­cznej, spec­jal­istką chorób wewnętrznych, w trak­cie spec­jal­iza­cji z endokrynologii. Początek pra­cy zawodowej i doświad­cze­nie internisty­czne zdoby­wała na IX Odd­ziale Chorób Wewnętrznych Wojew­ódzkiego Szpi­ta­la Spec­jal­isty­cznego przy ul. Koszarowej we Wrocław­iu. Obec­nie pracu­je na stanowisku starszego asys­ten­ta w Klin­ice Endokrynologii, Dia­betologii i Leczenia Izo­topa­mi Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la Klin­icznego przy wybrzeżu Pas­teu­ra we Wrocław­iu. Jest także cer­ty­fikowanym członkiem Pol­skiego Towarzyst­wa Ultra­sono­graficznego, z bogatym doświad­cze­niem w zakre­sie wykony­wa­nia badań usg tar­czy­cy, tkanek szyi oraz jamy brzusznej.

W Cen­trum Medy­cznym Equi­se­tum kon­sul­tu­je pac­jen­tów z zaburzeni­a­mi endokryno­log­iczny­mi — choroba­mi m.in. tar­czy­cy, nad­ner­czy, przysad­ki.