Dr Joanna Lis - ginekolog położnik Wrocław

Jest spec­jal­istą położnict­wa i ginekologii. Na co dzień pracu­je na stanowisku starszego asys­ten­ta  na Odd­ziale Położnic­zo — Gineko­log­icznym Szpi­ta­la Spec­jal­isty­cznego imienia A. Falkiewicza we Wrocław­iu na Bro­chowie przy uli­cy Warsza­wskiej. W trak­cie blisko 10 let­niej pra­cy zawodowej zdoby­wała doświad­cze­nie uczest­nicząc w licznych szkole­ni­ach, kur­sach oraz kon­fer­enc­jach.

W centrum Medycznym EQUISETUM zajmuję się między innymi:

  • profilaktyką ginekologiczną – cytologia szyjki macicy, usg narządu rodnego;

  • prowadzeniem antykoncepcji – antykoncepcja doustna, dopochwowa, przezskórna.

  • prowadzeniem ciąży.